بوندسلیگا آلمان
۶ شهریور ۱۳۹۵ ۱۳:۳۰ پایان کلن ۲ - ۰ دارمشتات ۱ - ۰
۶ شهریور ۱۳۹۵ ۱۳:۳۰ پایان آگسبورگ ۰ - ۲ ولفزبورگ ۰ - ۱
۶ شهریور ۱۳۹۵ ۱۶:۳۰ پایان مونشن گلادباخ ۲ - ۱ بایرلورکوزن ۱ - ۰
۵ شهریور ۱۳۹۵ ۱۸:۳۰ پایان بایرن مونیخ ۶ - ۰ وردربرمن ۲ - ۰
۶ شهریور ۱۳۹۵ ۱۳:۳۰ پایان بورسیا دورتموند ۲ - ۱ ماینتس ۱ - ۰
۶ شهریور ۱۳۹۵ ۱۳:۳۰ پایان اینتراخت فرانکفورت ۱ - ۰ شالکه 04 ۱ - ۰
۶ شهریور ۱۳۹۵ ۱۳:۳۰ پایان هامبورگ ۱ - ۱ انگولشتات ۱ - ۰
۷ شهریور ۱۳۹۵ ۱۳:۳۰ پایان هرتا برلین آلمان ۲ - ۱ فرایبورگ ۰ - ۰
۷ شهریور ۱۳۹۵ ۱۵:۳۰ پایان هوفنهایم ۲ - ۲ لایپزیگ ۰ - ۰
تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده امتیاز
۱ وردربرمن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲ ولفزبورگ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ شالکه 04 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴ مونشن گلادباخ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵ ماینتس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ بایرلورکوزن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷ کلن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۸ هامبورگ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ هرتا برلین آلمان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ فرایبورگ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱ اینتراخت فرانکفورت ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ بورسیا دورتموند ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ بایرن مونیخ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ هوفنهایم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵ آگسبورگ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶ دارمشتات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷ انگولشتات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸ لایپزیگ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰