بوندسلیگا اتریش
۲ مرداد ۱۳۹۵ ۱۴:۰۰ پایان رپید اتریش ۵ - ۰ رید اتریش ۳ - ۰
۲ مرداد ۱۳۹۵ ۱۶:۳۰ پایان ریندورف ۱ - ۰ ولفزبرگر ۰ - ۰
۳ مرداد ۱۳۹۵ ۱۷:۰۰ پایان مترزبورگ ۰ - ۱ ادمیرا ۰ - ۱
۲ مرداد ۱۳۹۵ ۱۶:۳۰ پایان اشتورم گراتز ۳ - ۱ سالزبورگ ۳ - ۰
۳ مرداد ۱۳۹۵ ۱۴:۳۰ پایان سنت پولتن اتریش ۱ - ۲ آستریا وین ۰ - ۱
تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده امتیاز
۱ اشتورم گراتز ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲ سالزبورگ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ ادمیرا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴ آستریا وین ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵ رپید اتریش ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ مترزبورگ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷ ریندورف ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۸ رید اتریش ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ سنت پولتن اتریش ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ ولفزبرگر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰