لیگ برتر اسکاتلند
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ ۱۴:۰۰ آبردین - همیلتون
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ ۱۴:۰۰ سلتیک اسکاتلند - میدلوتیان اسکاتلند
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ ۱۴:۰۰ Dundee - راس کاونتی
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ ۱۴:۰۰ هیبرنین - Partick Thistle
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ ۱۴:۰۰ کیلمارنوک - جانستون
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ ۱۴:۰۰ مادرول - گلاسکو رنجرز اسکاتلند
تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده امتیاز
۱ آبردین ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲ سلتیک اسکاتلند ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ هیبرنین ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴ مادرول ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵ کیلمارنوک ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ میدلوتیان اسکاتلند ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷ گلاسکو رنجرز اسکاتلند ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۸ Dundee ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ Partick Thistle ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ راس کاونتی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱ همیلتون ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ جانستون ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰